Forslag til Træpolitik for Silkeborg

Indstilling:

Det indstilles at Silkeborg Kommune, i lighed med mange andre kommuner, vedtager en ambitiøs træpolitik, der dels har til formål at beskytte og erstatte eksisterende træer i alle kommunens byområder, og dels udvide antallet af/områder med træer i by- og boligområder til et politisk fastsat mål indenfor en given tidsramme. Der bør derfor i 2024 udarbejdes og vedtages en bindende træpolitik, som er gældende fra 2025.

Begrundelse:

Af mange årsager er det vigtigt, at Silkeborg har en politik, der regulerer antallet af træer i byområder. Det er ikke kun i hovedbyen Silkeborg, men også i byområder i resten af kommunen, at en stor del af menneskers velbefindende sker ved, at byens ’hårde kanter’ bliver blødt op af levende træer.

Silkeborg er beriget med meget skov i kommunen, og der er store søområder og store dele af statsskovene, der strækker sig ind i bebyggede områder. Det er derfor vigtigt, først at få defineret de områder politikken gælder for, samt få opgjort den aktuelle status for og det reelle antal af træerne i de områder.

De seneste års byudvikling i Silkeborg by er gået hårdt ud over træerne, som er faldet i nettoantal. Det skal en politik imødegå ved, at der dels tages større hensyn, og dels at der er regler for nyplantning. Med betegnelse ’outdoor hovedstad’ lægger Silkeborg naturligt op til at være en grøn by. Samtidig vil flere træer positivt påvirke kommunes udledning af de nuværende ca. 10.000 tons CO2, da et træ absorberer mellem 25-40 kg CO2 årligt. I kommunes målsætning om at være CO2-neutral i 2025 fremhæves desuden (citat) ’… særligt skov og højmoser skal prioriteres’.

Træers betydning for det fysiske miljø kan ikke overvurderes. Alt efter arter vil træerne understøtte borgernes oplevelse af de skiftende årstider, og med et varmere klima på vej, vil de også give en nødvendig skygge i byerne. Træer skaber oplevelser og variationer i bybilledet, og er vigtige for biodiversiteten, nedsætter vindhastigheder og opsuger overfladevand, som afgives igen ved fordampning. Træer danner skel og kan fungere som trafikmarkeringer af vejforløb.

Og der er masser af plads til mange flere træer i byområderne – både i mange grønne områder, p-pladser, større villaveje og langs flere af Silkeborgs indfaldsveje, industriområder, rundkørsler samt langs Silkeborgs Ring 2 og Ring 3. Men også helt inde i centrum af Silkeborg by, er der plads til flere træer.

Så en træpolitik skal sikre diversitet og byrum ved hjælp af antallet af solitære og allétræer m.v. inde i byerne, og derfor skal træer i nye skovområder i fx Nordskoven, Kjellerup og Eriksborg ikke indgå i antallet af bytræer.

Overordnede principper i en træpolitik kan være (ikke prioriteret rækkefølge):

 • Eksisterende træer skal som udgangspunkt bevares, og må aldrig fældes blot på grund af fx manglende udsigt eller for mange nedfaldne blade.
 • Det gælder også i ’små lommer’ med træer/skove, som allerede findes i mange boligområder, og som derfor ikke bør fældes med henblik på nybyggeri.
 • Forudsætter fx en vejomlægning eller lign., at ét eller flere træer skal fældes, skal politikken forpligte, at der altid sammen med lokalrådet afsøges alternative løsninger. Er det nødvendigt at fælde, skal træet erstattes 2:1.
 • Syge træer, udgåede træer eller træer der knækker ved trafikuheld eller storm m.v., skal erstattes 1:1.
 • Træer skal som udgangspunkt gro naturligt, med kun den mest nødvendige vedligeholdelse, og generelt kun opstammes/beskæres/stynes af hensyn til trafikpassage og sikkerhed.
 • Der skal sikres et varieret udvalg af arter – både nåletræer, stedsegrønne og løvtræer.
 • Der fastsættes konkrete mål på størrelsen af nye træer ud fra godkendt ’Standarder for højstammede træer’ eller en anden officiel anvendt måleenhed.
 • Der fastsættes et konkret måltal for, hvor mange træer, der skal være i kommunen – fx inden 2030. Det kan angives i antal eller i procenttal af byområdernes areal1
 • Der fastsættes i lokalplanerne bindende betingelser for nye træer – arter og størrelser – i nyudstykkede boligområder – fx ét træ pr. bolig, men også fx i forhold til antal m2 i et erhvervsbyggeri.
 • Der stilles krav om at træer, der vises i visualiseringer for nye vej- og boligprojekter m.v. konkretiseres i art og størrelse og der sikres tilsyn med, at de reelt efterfølgende plantes.
 • Der stilles krav om, at kommunen ved godkendelse af nye allé-vejnavne2 efterfølgende sikrer, at der plantes træer langs begge sider af strækningen (ex er Eriksborg Allé og Nebels Allé – men også ældre veje som Vestre Allé – helt uden træer).
 • Der udarbejdes et interaktivt kort, hvor borgerne kan plotte ind, hvor de synes der mangler et træ og kan markere allerede eksisterende træer som særligt ikoniske/bevaringsværdige.

Træpolitikken kan bindes sammen med Silkeborgs målsætning om, at borgerne aldrig må have mere  end 500 meter til et skovområde. I træpolitikken for Frederiksberg er fx indskrevet, at alle fra deres bolig skal kunne se et træ.

Det er en beslutning uden fortrydelse at fælde et træ, der har brugt 40-50 – ja, måske 100 år på at vokse. Derfor er det vigtigt, at der inden træer fældes, sker en borgerinddragelse via lokalrådene.

I København Kommunes træpolitik lægges fx op til et mål om, at 20 % af kommunes areal skal være dækket af trækroner inden 2025, og at 75 % af borgerne skal opleve byen som en grøn by.

2 Den Danske Ordbog: Allé – en vej eller gade med træer plantet langs begge sider.

Diverse links:

Vedr. CO2 reduktion ved hjælp af træer:

https://ecotree.green/da/hvor-meget-co2-absorberer-et-trae

Kvalitetsstandarder for vejtræer:

https://ign.ku.dk/partnerlandskab/filer/01-3-19-17.pdf

Danmarks Naturfredningsforening (om træpolitik i København):

https://koebenhavn.dn.dk/vigtigste-sager/arkiv/arkiv-fredninger-og-natur/traepolitik

Andre kommunes træpolitikker (vilkårligt udvalgt)

Københavns Kommune:

https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-miljoe/traepolitik

Vejle Kommune:

https://www.vejle.dk/om-kommunen/vejle-i-udvikling/planer-politikker-og-strategier/teknik-og-miljoe/en-groennere-by-traestrategi

Hjørring Kommune:

http://www.traeerihjoerring.nu/?page_id=2293

Frederiksberg Kommune:

https://www.dn.dk/nyheder/pa-frederiksberg-skal-alle-borgere-kunne-se-et-trae-fra-deres-bolig

Køge Kommune:

https://www.koege.dk/borger/parkering-trafik-og-veje/veje-og-stier/traepolitik-for-koege-kommune

Tårnby Kommune:

https://www.taarnby.dk/media/d1sibqsc/træpolitik-2019.pdf

Viborg Kommune:

https://viborg.dk/media/1htpni51/oplaeg-administrationsgrundlag-for-traeer-i-viborg-kommune_assist.pdf

Gladsaxe Kommune:

https://gladsaxe.dk/Files/Files/BMF/Byplan/Traepolitik/TrAepolitik-vedtaget-maj-2019.pdf

En tanke om “Forslag til Træpolitik for Silkeborg”

 1. Hej Kim
  Jeg har sendt en kommentar til dig under rubrikken Plant et træ. Eller to, da jeg overså, at du allerede havde lagt ovennævnte indstilling ind på siden.
  Så se gerne min kommentar under den rubrik.
  Venlig hilsen H.P.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *